Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2008
Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ 2008
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2008
Nghị quyết ĐHĐCĐ - CADIVI 2008