Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Announcements

Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trịnh Quốc Toản kể từ ngày 01/10/2018
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2018
Công bố thông tin về quyết định của Tổng Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Thông báo giao dịch cổ phiếu
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công bố thông tin chia cổ tức đợt 2 và tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu
Thông báo giao dịch cổ phiếu
bÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
Thông báo giao dịch cổ phiếu