Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Thông báo công ty

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017, đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm mới chủ tịch HĐQT công ty
Thống báo giao dịch CP nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch CP nội bộ
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo giao dịch nội bộ-Công đoàn công ty
Thông báo giao dịch CP nội bộ-Ông Lê Quang Định
Báo cáo giao dịch CP nội bộ-Ông Lê Quang Định
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hồ sơ đề cử, ứng cử và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HDQT, BKS và các mẫu biểu đính kèm
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết