Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Announcements

Thông báo tạm ứng cổ tức 2017
Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Hùng
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự HĐQT
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ông Lê Quang Định
Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Thông báo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 6)
Báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Quang Định
Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017, đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm mới chủ tịch HĐQT công ty
Thống báo giao dịch CP nội bộ