Triết lý kinh doanh

* Triết lý kinh doanh:

- Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty.

- Thỏa mãn khách hàng là mục tiêu hàng đầu của Công ty.

- Lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của Công ty.

* Chính sách chất lượng:

chinh_sach_chYt_lYYng_1