Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố Thông báo V/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CAV từ HNX sang HOSE của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 30/08/2021
CADIVI công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 30/08/2021
CADIVI công bố Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu CAV số: 2720/TB-SGDHN ngày 23/8/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 24/08/2021
CADIVI công bố Nghị quyết số: 17/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021 V/v chuyển giao dịch cổ phiếu CAV từ HNX trở lại HOSE 20/08/2021
CADIVI công bố công văn số: 1360/SGDHN-QLNY ngày 18/08/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v chuyển giao dịch trở lại HOSE 20/08/2021
CADIVI công bố Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 05/08/2021
CADIVI công bố V/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 03/07/2021
CADIVI công bố Quyết định số: 05/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2021 V/v Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ 16/06/2021
CADIVI công bố Thông báo số: 3330/CV-BQLCĐ ngày 08/06/2021 Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền 09/06/2021
CADIVI công bố Nghị quyết số: 13/2021/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng quản trị công ty V/v Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 03/06/2021