Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố thông tin V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 23/04/2022
CADIVI công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền 14/04/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 08/2022/NQ-HĐQT V/v Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 14/04/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 07/2022/NQ-HĐQT V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 08/04/2022
CADIVI công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin 09/03/2022
CADIVI công bố Thông báo số: 750/TB-K.HC ngày 18/02/2022 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 18/02/2022
CADIVI công bố Nghị quyết HĐQT số: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 18/02/2022
CADIVI công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2021 27/01/2022
CADIVI công bố Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty 19/01/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 V/v Thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2022 21/12/2021