Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố Quyết định số: 05/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2021 V/v Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ 16/06/2021
CADIVI công bố Thông báo số: 3330/CV-BQLCĐ ngày 08/06/2021 Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền 09/06/2021
CADIVI công bố Nghị quyết số: 13/2021/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng quản trị công ty V/v Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 03/06/2021
CADIVI công bố Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 01/06/2021
CADIVI công bố Thông báo V/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CAV từ HOSE sang HNX và Công văn V/v thông báo chuyển sàn giao dịch – mã chứng khoán CAV của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM 12/05/2021
CADIVI công bố Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 11/05/2021
CADIVI công bố Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 29/04/2021 V/v Bầu ông Nguyễn Trung Đức làm Trưởng ban kiểm toán 29/04/2021
CADIVI công bố Thông báo số: 1418/CV-BQLCĐ ngày 12/03/2021 V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 12/03/2021
CADIVI công bố Nghị quyết số: 07/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 12/03/2021
CADIVI công bố Thông báo số: 418/CV-BQLCĐ ngày 13/01/2021 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2020 bằng tiền 13/01/2021