Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố V/v hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 08/07/2024
CADIVI công bố đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 04/07/2024
Công ty CADIVI công bố V/v Hủy niêm yết cổ phiếu CAV của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam 19/06/2024
CADIVI công bố V/v hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu CAV 14/06/2024
CADIVI công bố thông tin về việc hủy tư cách công ty đại chúng 10/06/2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 07/05/2024
Công ty CADIVI công bố Nghị quyết số: 18/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 V/v Thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 06/05/2024
CADIVI công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/05/2024 04/05/2024
Công ty CADIVI công bố Đơn từ nhiệm, các Quyết định của Hội đồng quản trị và Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty 24/04/2024
CADIVI công bố Nghị quyết số: 10/2024/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024 & Link CBTT toàn bộ Tài liệu Đại hội 08/04/2024