Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố Nghị quyết số: 17/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 V/v thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan 15/07/2022
CADIVI công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 05/07/2022
CADIVI công bố Quyết định của HĐQT V/v thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự Bộ phận KTNB 01/07/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 13/2022/NQ-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 24/06/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 11/2022/NQ-HĐQT ngày 09/06/2022 V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan 09/06/2022
CADIVI công bố thông tin V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 23/04/2022
CADIVI công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền 14/04/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 08/2022/NQ-HĐQT V/v Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 14/04/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 07/2022/NQ-HĐQT V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 08/04/2022
CADIVI công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin 09/03/2022