Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố Thông báo số: 418/CV-BQLCĐ ngày 13/01/2021 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2020 bằng tiền 13/01/2021
CADIVI công bố Nghị quyết số: 04/2021/NQ-HĐQT ngày 13/01/2021 V/v Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 13/01/2021
CADIVI công bố Quyết định số: 17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020 V/v Thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2021 11/12/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 24/2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 30/11/2020
CADIVI công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2020 bằng tiền 30/11/2020
CADIVI Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 09/07/2020
CADIVI công bố Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ 05/05/2020
CADIVI công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 20/04/2020
CADIVI công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 07/04/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 vv phê duyệt giao dịch với bên có liên quan 31/03/2020