Giá trị cốt lõi

* Giá trị cốt lõi:

- Chất lượng sản phẩm tốt

- Thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

- Có trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

- Đoàn kết, chủ động, sáng tạo.

- Tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất cho người lao động.

- Đảm bảo lợi ích của cổ đông trên cơ sở phát triển công ty bền vững.

* Tư tưởng cốt lõi:

- Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

* Mục tiêu cốt lõi:

- Không ngừng vươn xa.