Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

CADIVI công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 29/04/2021
CADIVI công bố thông tin Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Bà Hoàng Thị Thủy) 23/04/2021
CADIVI công bố thông tin Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ông Châu Thành Sang) 23/04/2021
CADIVI công bố thông tin Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ông Nguyễn Trung Đức) 23/04/2021
CADIVI công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung 20/04/2021
CADIVI công bố toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/04/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 18/04/2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 18/04/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 V/v phê duyệt Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 16/04/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sửa đổi 13/04/2020