Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 18/04/2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 18/04/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 V/v phê duyệt Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 16/04/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sửa đổi 13/04/2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 08/04/2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 08/04/2020
CADIVI công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. 13/12/2019
Công ty CADIVI công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 29/11/2019
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13/04/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sửa đổi, bổ sung 09/04/2019