Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

CADIVI công bố toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/04/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 18/04/2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 18/04/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 V/v phê duyệt Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 16/04/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sửa đổi 13/04/2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 08/04/2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 08/04/2020
CADIVI công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. 13/12/2019
Công ty CADIVI công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 29/11/2019
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13/04/2019