Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

CBTT sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 03/05/2024
CADIVI công bố Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và SYLL ứng viên kèm theo 23/04/2024
CADIVI công bố toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 08/04/2024
CBTT sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 26/06/2023
CADIVI công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV.Ban kiểm soát và SYLL các ứng viên. 19/06/2023
CADIVI công bố toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 03/06/2023
CADIVI công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 08/04/2022
CADIVI công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 08/04/2022
CADIVI công bố Danh sách ứng viên HĐQT và SYLL các ứng viên; Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 05/04/2022
HƯỚNG DẪN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐHCĐ TRỰC TUYẾN 02/04/2022