Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Cổ đông

CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam

Nhóm ngành:

Sản xuất

Ngành:

Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 1018/TB-SGDHCM ngày 05/10/2015