Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 (chưa soát xét).