Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30/06/2018 15/08/2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2-2018 23/07/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2018 23/07/2018
Báo cáo tài chính quý I/2018 riêng 20/04/2018
Báo cáo tài chính quý I/2018 hợp nhất 20/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 09/03/2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 09/03/2018
Báo cáo tài chính quý IV hợp nhất - 2017 20/01/2018
Báo cáo tài chính riêng quý IV - 2017 20/01/2018
Báo cáo tài chính quý 3 hợp nhất năm 2017 19/10/2017