Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng 2018 07/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 07/03/2019
Công bố báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán 07/03/2019
Báo cáo tài chính quý IV hợp nhất - 2018 20/01/2019
Báo cáo tài chính quý IV riêng - 2018 20/01/2019
Công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 20/01/2019
Báo cáo tài chính quý 3/2018 - hợp nhất 19/10/2018
Báo cáo tài chính quý 3/2018 - công ty mẹ 19/10/2018
Công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 19/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30/06/2018 15/08/2018