Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 14/08/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét 14/08/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 2020 (chưa soát xét) 17/07/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 (chưa soát xét). 17/07/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 20/04/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020 20/04/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 12/03/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 12/03/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 20/01/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2019 20/01/2020