Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021 16/04/2021
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2021 16/04/2021
CADIVI bổ sung thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán 31/03/2021
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán 23/03/2021
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán 23/03/2021
CADIVI công bố điều chỉnh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020 27/01/2021
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2020 (Chưa soát xét) 20/01/2021
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý 4.2020 (Chưa soát xét). 20/01/2021
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020(chưa soát xét) 19/10/2020
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020 (chưa soát xét) 19/10/2020