Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2020 (Chưa soát xét) 20/01/2021
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý 4.2020 (Chưa soát xét). 20/01/2021
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020(chưa soát xét) 19/10/2020
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020 (chưa soát xét) 19/10/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 14/08/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét 14/08/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 2020 (chưa soát xét) 17/07/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 (chưa soát xét). 17/07/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 20/04/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020 20/04/2020