Nhà máy điện mặt trời BP-SOLAR 1

PROJECT INFORMATION