Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Financial statements periodically

CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2020 (Chưa soát xét) 20/01/2021
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý 4.2020 (Chưa soát xét). 20/01/2021
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020(chưa soát xét) 19/10/2020
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020 (chưa soát xét) 19/10/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 14/08/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét 14/08/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 2020 (chưa soát xét) 17/07/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 (chưa soát xét). 17/07/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 20/04/2020
CADIVI công bố báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020 20/04/2020