Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Thông báo giao dịch CP nội bộ-Ông Lê Quang Định
Báo cáo giao dịch CP nội bộ-Ông Lê Quang Định
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
Công bố thông tin và nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Quyết định kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Quyết định thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần chưa phân phối hết của đợt tăng vốn điều lệ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Quang Định
Thông báo gia hạn thời gian thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm