Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Quyết định kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Quyết định thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần chưa phân phối hết của đợt tăng vốn điều lệ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Quang Định
Thông báo gia hạn thời gian thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Quyết định chấp thuận gia hạn giấy CN đăng ký chào bán cổ phiếu
Quyết định gia hạn thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần CADIVI
Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu chính năm 2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công Đoàn Công Ty