Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Công bố thông tin về việc HĐQT ra nghị quyết phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018 16/08/2018
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018 16/08/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 13/08/2018
báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 13/08/2018
Công bố thông tin quyết định của HĐQT về việc phê duyệt mở chi nhánh CADIVI Tây Nguyên 06/08/2018
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trịnh Quốc Toản kể từ ngày 01/10/2018 20/07/2018
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2018 10/07/2018
Công bố thông tin về quyết định của Tổng Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 25/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu 25/06/2018
Công bố thông tin chia cổ tức đợt 2 và tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2018 08/03/2018