Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự HĐQT
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ông Lê Quang Định
Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Thông báo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 6)
Báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Quang Định
Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017, đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm mới chủ tịch HĐQT công ty
Thông báo giao dịch CP nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch CP nội bộ
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán