Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Thông báo mất sổ "Chứng nhận cổ phần" của cổ đông Trần Đức Trung. 18/10/2016
Thông báo mất sổ "Chứng nhận cổ phần" của cổ đông Phạm Hữu Tuấn. 18/10/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bà Võ Thị Tuyết Hương 18/10/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ông Lê Quang Định 18/10/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bà Dương Liễu Mai Khanh 18/10/2016
Thông báo về công tác nhân sự công ty CADIVI 18/10/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu phiếu cổ phiếu: Thông báo 18/10/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu phiếu cổ phiếu: Mãu số 4 18/10/2016
Thông báo về việc thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 18/10/2016
Thông báo chia cổ tức năm 2013 18/10/2016