Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền
Thông báo về công tác nhân sự công ty CADIVI
Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu CADIVI
Thông báo mất sổ "Chứng nhận cổ phần" của cổ đông Hoàng Thị Minh Nguyệt, cổ đông Trần Duy Nam.
Thông báo mất sổ "Chứng nhận cổ phần" của cổ đông Lê Vương Hùng.
Thông báo mất sổ "Chứng nhận cổ phần" của cổ đông Trần Đức Trung.
Thông báo mất sổ "Chứng nhận cổ phần" của cổ đông Phạm Hữu Tuấn.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bà Võ Thị Tuyết Hương
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ông Lê Quang Định