Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 21/08/2019
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 21/08/2019
Công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng báo cáo kiểm toán năm 2019 11/07/2019
Công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh CADIVI Miền Bắc 09/07/2019
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ 08/07/2019
Công bố Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập chi nhánh 21/06/2019
CADIVI công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn 10/06/2019
Nghị quyết của HĐQT vv tăng vốn điều lệ cho CADIVI Đồng Nai 31/05/2019
Công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 30/05/2019
Công bố giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 04/05/2019