Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Công ty CADIVI công bố giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 ngày 16/01/2020 11/02/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT ngày 21/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan 21/01/2020
CADIVI công bố thông tin sự thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 25/12/2019
CADIVI CÔNG BỐ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU 25/12/2019
CADIVI Công bố quyết định HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan năm 2020 theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 19/12/2019
CADIVI công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 11/11/2019
CADIVI công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ 11/11/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại HĐCĐ bất thường 2019 05/11/2019
CADIVI công bố Nghị quyết của HĐQT vv bổ nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty 01/11/2019
CADIVI công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua nội dung sáp nhập 31/10/2019