Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố Nghị quyết số: 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 vv phê duyệt giao dịch với bên có liên quan 31/03/2020
CADIVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 13/03/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 08/2020/NQ-HĐQT ngày 13/03/2020 V/v thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 13/03/2020
Công bố thông tin về thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 05/03/2020
Công ty CADIVI công bố giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 ngày 16/01/2020 11/02/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT ngày 21/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan 21/01/2020
CADIVI công bố thông tin sự thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 25/12/2019
CADIVI CÔNG BỐ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU 25/12/2019
CADIVI Công bố quyết định HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan năm 2020 theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 19/12/2019
CADIVI công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 11/11/2019