Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 11/11/2019
CADIVI công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ 11/11/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại HĐCĐ bất thường 2019 05/11/2019
CADIVI công bố Nghị quyết của HĐQT vv bổ nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty 01/11/2019
CADIVI công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua nội dung sáp nhập 31/10/2019
CADIVI công bố Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ và phương án mua cổ phiếu quỹ 30/10/2019
Nghị quyết của HĐQT vv thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan 23/09/2019
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế 18/09/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 21/08/2019
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 21/08/2019