Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Quyết định thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần chưa phân phối hết của đợt tăng vốn điều lệ