Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường 2017