Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017