Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Báo cáo của BKS 2010 18/10/2016
Báo cáo Kiểm toán năm 2009 18/10/2016
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2010 18/10/2016
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2010 18/10/2016
Tờ trình về việc niêm yết tại HOSE 2010 18/10/2016
Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ 2010 18/10/2016
Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán 2010 18/10/2016
Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2010 18/10/2016
Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2010 18/10/2016
Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và các văn bản liên quan 2010 18/10/2016