Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ - CADIVI 2010
Biên bản họp ĐHĐCĐ nặm 2010
Chương trình Đại hội 2011
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2011
Báo cáo của TGĐ 2011
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2011
Báo cáo của BKS 2011
Báo cáo Kiểm toán, Báo cáo Tài chính tóm tắt 2011
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2011
Tờ trình về việc lùi kế hoạch niêm yết 2011