Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 18/10/2016
Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh ngày họp ĐHĐCĐ 2016 18/10/2016
Quyết đinh của HĐQT về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2016 18/10/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 18/10/2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2015 18/10/2016
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 & Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2015 18/10/2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 18/10/2016
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp ĐHĐCĐ 2015 18/10/2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014 18/10/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 18/10/2016