Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2016
Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016
Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi lần thứ 5 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016)
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh ngày họp ĐHĐCĐ 2016
Quyết đinh của HĐQT về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2016