Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2016
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2016
Thông báo về việc mời họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2016
Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016
Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi lần thứ 5 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016)
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016