Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 27/03/2017
Biên bản ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2016 18/10/2016
Điều lệ Cty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ BT 2016) 18/10/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2016 18/10/2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2016 18/10/2016
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2016 18/10/2016
Thông báo về việc mời họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2016 18/10/2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 18/10/2016
Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 18/10/2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 18/10/2016