Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2016 18/10/2016
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2016 18/10/2016
Thông báo về việc mời họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2016 18/10/2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 18/10/2016
Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 18/10/2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 18/10/2016
Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi lần thứ 5 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016) 18/10/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 18/10/2016
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 18/10/2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016 18/10/2016