Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Điều lệ công ty CP dây cáp điện VN (sửa đổi lần thứ 7)
Công bố thông tin về Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Hồ sơ đề cử, ứng cử và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, BKS và các mẫu biểu đính kèm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2016
Điều lệ Cty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ BT 2016)
Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2016