Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Báo cáo của BKS 2008
Báo cáo Kiểm toán 2008
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2008
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2007
Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ 2008
Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Cty kiểm toán 2008
Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2008
Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2008
Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ 2008
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2008