Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Những vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2008
Báo cáo của TGĐ 2008
Báo cáo hoạt động của HĐQT (revised) 2008
Báo cáo của BKS 2008
Báo cáo Kiểm toán 2008
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2008
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2007
Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ 2008
Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Cty kiểm toán 2008
Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2008