Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Công bố thông tin và nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng