Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I/2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
Kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009
Báo cáo tài chính năm 2008