Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2013-Công ty mẹ
Báo cáo tài chính năm 2013-Hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 3/2013
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tài chính quý I/2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
Kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012