Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ ngày 30/06/2017 08/08/2017
Báo cáo tài chính quý 2/2017-Hợp nhất 21/07/2017
Báo cáo tài chính quý 2/2017 - công ty mẹ 21/07/2017
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 - Hợp nhất 19/04/2017
Báo cáo tài chính Quý I - 2017 (công ty mẹ) 19/04/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 - hợp nhất 16/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 - công ty mẹ 16/03/2017
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 - Công ty mẹ 20/01/2017
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 - Hợp nhất 20/01/2017
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 - Công ty mẹ 27/10/2016