Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính năm 2014 hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý III năm 2014 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý III năm 2014 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2014 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 - Hợp nhất