Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng soát xét đầu năm 2016 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng soát xét đầu năm 2016 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2015 công ty mẹ
Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015 công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015 hợp nhất