Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch đi kèm thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 2016
Bản cáo bạch đính kèm thông báo phát hành CP ra công chúng 2013
Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán
Bản cáo bạch Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán