Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Báo cáo tài chính định kỳ

Báo cáo tài chính năm 2016 - hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2016 - công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 - Hợp nhất
Bản cáo bạch đính kèm thông báo phát hành CP ra công chúng 2013
Báo cáo tài chính 6 tháng soát xét đầu năm 2016 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng soát xét đầu năm 2016 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 - Công ty mẹ