Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Financial statements periodically

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30/06/2018
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30/06/2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2018
Báo cáo tài chính quý I/2018 riêng
Báo cáo tài chính quý I/2018 hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Báo cáo tài chính riêng năm 2017
Báo cáo tài chính quý IV hợp nhất - 2017
Báo cáo tài chính riêng quý IV - 2017